Hotline: 0859.66.22.66 

Lĩnh vực hoạt động

  • Thiết kế, thẩm tra kết cấu công trình
  • Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về vật liệu bê tông và công nghệ xây dựng mới
  • Đánh giá giải pháp thiết kế công nghệ xây dựng mới
  • Giám sát kỹ thuật thi công kết cấu công trình đặc biệt